اجرای رزمایش تعالی خدمات شهری در سمنان


به مناسبت هفته بسیج، رزمایش تعالی خدمات شهری در سمنان برگزار شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8290630/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86