ابلاغ نحوه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر/ آزادی بیش از ۵۲۵ نفر از اغتشاشگران

رجبی افزود:، اما کسانی که سابقه کیفری داشتند و تماشاچی بودند و یا اعمال خشونت نداشتند با تامین وثیقه آزاد شدند یا در حال آزادی هستند.

دادستان قزوین گفت: در بازدید‌های انجام شده از بازداشتگاه‌های امنیتی و انتظامی، بیش از ۳۴۵ نفر که نقش کمتری در اغتشاشات داشتند با اخذ تعهد و بدون تشکیل پرونده آزاد شدند.

رجبی با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر ۱۰ میلیارد تومان به اموال عمومی خسارت وارد شده است، گفت: متهمانی که به اموال عمومی خسارت زده اند تا ۱۰ روز آینده فرصت دارند تا برای پرداخت خسارت به دستگاه مربوطه مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: کسانی که در این زمینه اقدام کنند مشمول رأفت اسلامی می‌شوند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8249324/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B2%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

وی افزود: در این زمینه متهمانی که فاقد سابقه کیفری و تماشاچی بودند با اخذ تعهد آزاد شدند.

رجبی دادستان قزوین گفت: در راستای بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر تعیین و تکلیف حوادث و بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر و ایجاد هماهنگی و تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های متهمین؛ کمیته مربوطه در دادسرای قزوین تشکیل شد.

دادستان قزوین گفت: کسانی هم که باعث شهادت و مجروحیت حافظان نظم و امینت شدند، سردسته و یا لیدر بودند، جزء ارذل و اوباش هستند، از سلاح گرم یا سرد و مواد آتش زا در اغتشاشات استفاده کردند و یا سابقه حضور در تجمعات گذشته را داشتند تا پایان صدور رای و پایان حکم حبس در زندان خواهند بود.

به گفته وی، تا کنون ۱۸۰ نفر با تامین وثیقه آزاد شده اند.