آمادگی شبکه توزیع برق در مقابل شرایط نامساعد آب و هوایی

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در رابطه با آمادگی لازم برای شرایط نامساعد آب و هوایی گفت: در این رابطه و تاثیرات شرایط آب و هوایی زمستان بر روی شبکه‌های برق به صورت مرسوم و معقول در شرایط خیلی خاص امکان حادثه دیدن ناشی از این شرایط به شبکه‌های برق وجود دارد.

به گفته او آمادگی لازم در صنعت برق از نظر گروه‌های عملیاتی که در صورت وقوع هر بحران یا پدیده‌های دیگر آماده هستند، ایجاد شده است. در استان‌های ما این موضوع اجرا شده و در صورتی که اتفاقی رخ دهد به رفع مشکل کمک خواهند داد.

رجبی مشهدی ادامه داد: در حال حاضر شبکه‌های برق ما پایدار است و مشکلی در تامین برق مشترکان وجود ندارد. امیدواریم از این لحاظ هم زمستان را با کمترین مشکل پشت سر بگذاریم.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8287143/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C